jQuery Blend Modes – tạo hiệu ứng blend ảnh bằng jQuery


The idea of jQuery Blend Modes plug-in is to blend two copy of same image with specified blend mode, this process give us an amazing effect without need to use any image editor. This plug-in include 15 blend modes:

 • colorBurn
 • colorDodge
 • exclusion
 • hardLight
 • hardMix
 • linearBurn
 • linearDodge
 • linearLight
 • multiply
 • negation
 • overlay
 • screen
 • softLight
 • substract
 • vividLight

Live Demo
http://dl.dropbox.com/u/45557606/Env…des/index.html

File Kèm Theo File Kèm Theo

Liên hệ Admin tại đây hoặc qua email info@huyct.net


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *