Chèn iframe chuẩn theo W3C

Chào các bạn, nhiều ngày fix lỗi w3c cho ifame mình đã tìm ra lỗi và mình chia sẻ với code mới như sau: Chú ý: overflow:hidden: bỏ thanh cuộn, nếu bạn muốn hiện thanh cuộn thì thay hidden thành…

Không có phản hồi Xem thêm