Hướng dẫn fix lỗi “Could not open database connection” của kloxo admin panel

 17/10/2013    23:23        VPS & Dedicated Server     comments (0)

Đầu tiên, login VPS và chạy các lệnh sau:

[related_posts_by_tax title=""]

# /etc/init.d/mysqld restart
# sh /script/fix-program-mysql

tiếp tục hạy lệnh
# sh /script/resetpassword master <new password>

sau đó bạn sẽ login bình thường vào

http://ip:7778/login/

username: admin
password: <new password>

Bình luận (0)

write a comment

Comment
Name E-mail

Website:

Website