Hướng dẫn hay đổi thư mục uploads file WordPress

Nếu như bạn không thích thư mục uploads mặc định của WordPress là http://ten-mien.com/wp-content/uploads/ thì có thể thực hiện theo hướng dẫn sau !B1 : Mở file wp-config.php, sau đó chèn vào cuối file đoạn code : define(‘UPLOADS’, ‘wp-content/’.’ten-folder-moi’); (Nếu bạn muốn thư mục upload…

Không có phản hồi Xem thêm

Hướng dẫn tạo custom page download WordPress

Đầu tiên bạn phải tạo một file template-page-download.php trong thư mục theme của bạn với nội dung: <?php $IDFileDownload = intval($_GET[‘id’]); $file = wp_get_attachment_url( $IDFileDownload ); if($file){ wp_redirect( $file ); exit; } wp_redirect( home_url(‘404’) ); exit; ?> Sau đó vào admin panel tạo…

Không có phản hồi Xem thêm